Posts Tagged ‘Økonomi’

Superdepresjonen er slett ikke avlyst

Posted by: lars

november 8th, 2009 >> Samfunn

YouTube Preview Image

Hallgeir Langeland påpeker det åpenbare

Posted by: lars

februari 7th, 2009 >> Samfunn

 tristesse.JPG

Hallgeir Langeland fra partiet SV påpeker nå det totalt åpenbare; at banknæringen i Norge er overmoden for en nasjonalisering.

Banknæringen har lenge vært nasjonalisert i gavnet, all den tid alle de norske bankene er blitt så avhengige av stadig nye og friske tilførsler av skattepenger, at bankfolk strengt tatt er å betrakte som statsansatte allerede.

Så hvorfor ikke like godt nasjonalisere de norske bankene også i navnet?

Slik sett er vel banksjefene de nye bøndene i Norge; bare så uendelig mye bedre subsidiert.

Mens bønder faktisk har en viss beredskapsfunksjon hva angår matsikkertheten i landet vårt, så kan jeg ikke si at landets overbetalte banksjefer fortjener sine 100 millioner hver pr. år i statslønn.

Banksjefenes uendelige milliardbeløp i opsjoner og bonuser kunne så absolutt vært mye bedre investert; husk at det er dine og mine skattepenger, som alle disse banksjefene rapper med seg på sin flukt til skatteparadisene.

Kilde: Dagbladet )))

Kilde:  VG )))

Kulde til jul

Posted by: lars

december 13th, 2008 >> Samfunn

 hundvag.JPG

Alle som følger bare litt med i innenrikspolitikken har allerede fått med seg hva pølsehansen har foreslått for å gi Norges sprøytenarkomane et litt mer verdig og levelig liv.

Helseministerens forslag har som forventet møtt på uovervinnelig motstand og demonisèring.

Ingen samfunnsdebattant skal få lurt en kynisk gammel krigselefant som meg til å tro noe på at denne motstanden i fra de høyeste klasser i samfunnet skyldes en ny og rørende omsorg for alle Norges sprøytenarkomanes ve og vel.

Motstandens rette årsak er stolthet; en sterk og ubehagelig uro over muligheten for at pølsehansen gjennom empiri får bevist at han faktisk har rett…for dette vil jo automatisk bety at de siste 40 år med narkotikapolitikk har vært katastrofale for land og folk.

Maktmennesker er allergiske mot å innrømme sine egne feilgrep; for det gir dem jo et dårlig image.

Og det er heller ingen stor hemmelighet at deler av overklassen selv deltar i narkobusiness.

Greed is good?

 

Jag mår illa

Posted by: lars

december 12th, 2008 >> Samfunn

dusj.JPG

Jag mår illa.

Mine egenmeldinger på 22 år kan telles på fem fingre, men altså: Nå er jeg dårlig.

Heldigvis slipper jeg å måtte kaste bort min egen og legens dyrebare tid på å administrere denne.

Heldigvis bor jeg fortsatt i en velferdsstat der moderasjon og samarbeid om enn så lenge råder.

Alle innbyggere i Norges land som fortsatt vil beholde det sånn, de kan ikke bare stemme på det ytre styrbord og tro at alt vil forbli som før; for ting henger sammen her i verden.

Ønsker du at samfunnet fortsatt skal ha rom for tillit mellom mennesker, så er det ingen vei utenom det å stemme på moderasjonen i Norge.

Hvem er moderasjonen? 

Africa Calling?

Posted by: lars

oktober 11th, 2008 >> Samfunn

 kirka.JPG

Markedsliberalismen har nå over en lengre tid fungert som kapitalismens ideologiske fundament; men det virker som om dette forandres svært hurtig.

Den markedsliberalistiske idèen om at kapitalismen skal sørge for menneskenes frihet og selvrealisering forsvinner gradvis; nå er det markedsfundamentalismen som er i ferd med å ta over.

Det er tydelig at dagens yrkespolitikere og bedriftstopper ikke er opptatt av folkets velferd i det hele tatt; eller er merkbart opptatt av å følge demokratiske spilleregler.

Profitten har fått en egenverdi, hvor verdiskaping er ikke lenger til for oss mennesker; men det er vi mennesker som tvert i mot er til for profittmaksimeringen.

Markedsfundamentalismen har faktisk blitt så ekstrem at den demokratiske friheten i vesten blir sett på som et hinder for utviklingen mot mer profitt; og spørsmålet man kan stille seg er hvor denne ukulturen på samfunnets topp ender hen?

Kina er et svært godt eksempel på hvor godt diktaturene faktisk fungerer sammen med kapitalismen.

Mesteparten av Kinas økonomiske fremgang er basert på arbeidernes ufrihet og umyndiggjøring.

I media har det flere ganger blitt vist kvinner som marsjerer inn i arbeidslokalet, bukker ydmykt og respektfullt til den mannlige sjefen sin, og de jobber så knallhardt i lang tid for 20 kroner timen.

Etter arbeidsdagen reiser de hjem til noe som i levestandard kan minne om en konsentrasjonsleir.

Man skulle tro at denne arbeidertyningen ville bli kritisert i vestens demokratier, men Kinas konkurransefortrinn med billig arbeidskraft har heller blitt ett forbilde for Europa, ja, slik vil den politiske og finansielle eliten gjerne ha det her hos oss også; og folket i Europa skal bare være takknemlige for at de tillates å puste og leve.

Vi tar inn arbeidsinnvandrere som aldri før, både fordi Norge har behov for arbeidskraft, men også for at overklassen ikke vil betale folk skikkelige lønninger.

På denne måten kan vi nå tydelig se at den kapitalistiske delen av verden ikke har noe politisk frihetsideal slik som i markedsliberalismens mer uskyldige barndom; og vesten har selv skapt et monster som gjør arbeiderklassen til treller.

Kapitalen som i teori men ikke i praksis er ment til å gjøre folket frie og personlig uavhengige, styrer nå i stedet alt vi sier og alt vi gjør.

Hovedårsaken til den finanskollapsen vi akkurat nå erfarer, er at den globale finanskapitalen ikke lenger har nye områder i verden å true med å flytte til; den gresshoppesvermen som finanskapitalistene de facto er, har rett og slett gått tom for ny fruktbar åkermark å plyndre.

Hvor skal egentlig storkapitalen flytte til nå da?

Bygge opp en ny industri i Afrika?

(Alle vet jo at ingenting fungerer i Afrika)

Markedsfundamentalistene er kommet til ”the end of the line” i utviklingen.

Ingen nye (siviliserte) områder kan nå industrialiseres, og deretter oversvømme resten av verden med ufattelig billige produkter.

Løpet er faktisk helt kjørt for markedsfundamentalismen.

Stjernespørsmålet er nå: Hvordan reagerer finanskapitalen på dette fakta?

(For kalde fakta er alltid kalde fakta selv om høiremænder og deres privateide media fortier det)

Hva kommer kaksene nå til å gjøre?

Innføre diktatur?

Vi lever sannelig i spennende tider.

Den russiske dissidenten Boris Kagarlitskij koordinerer det Transnasjonale Instituttets globale krisegruppe, og samarbeider tett med ledende internasjonale venstresideteoretikere som Susan George og Walden Bello.

Han har også samarbeidet med venstremiljøer i Norge; og han er selvsagt ikke videre populær iblandt de russiske oligarker og nyrike.

Han forklarer oss temmelig håndfast og rasjonelt at det vi nå ser i USA ikke bare skyldes at noen ”dumme” bankfolk gjorde en ”tabbe” eller tre; men viser oss at vi i realitetenes verden (den verden som FRP-folk forakter så dypt og inderlig) faktisk har nådd den logiske ”end of the line” hva angår markedsfundamentalismen.

Utenom Afrika (urealistisk) gjenstår ingen ”nye” områder som er egnet for industrioppbygning; hvilket da også gjør finanskapitalens trusler om utflagging ekstra patetiske.

Vil de flytte til Afrika? Be my guest :)

Det kjennetegner etthvert semikorrupt plutokrati at inntektene ”privatiseres” til en liten klikk med styrtrike oligarker.

Alle utgifter derimot skal der selvsagt kjøres ”sosialisme” på; altså at vanlige innbyggere betaler for dette via skatteseddelen.

Oligarkene er i sannhet som en gresshoppesverm fra marerittene våre; de gir ingenting tilbake til det samfunnet de trykker ned og plyndrer.

Det vi trenger er nye og friske tanker; for markedsfundamentalismen ligger nå på sotteseng.

*¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| ___.___ |¯¯¯|___\¯/_

*__________| |______||__________|

*OO ?- OO¯¯¯¯OO – O¯¯¯¯O – OO°O°°

Og forøvrig mener jeg at datalagringsdirektivet må ødelegges.

AFP-avtalen kan være ett brudd på den norske loven

Posted by: lars

april 27th, 2008 >> Samfunn

AFP-avtalen (som nylig presentert og gjennomført av LO og AP) kan være i konflikt med loven.

Det er i tråd med den norske loven å gi slik statstøtte til alle arbeidstakere i landet, eller ingen.

Straks staten gir AFP til en person, blir AFP automatisk en rettighet for enhver annen norsk statsborger.

Dersom de norske statstejenestemenn nekter sine statsborgere den samme rettigheten, bryter den statsansatte norsk lov, og utsetter seg selv med dette for straffeloven. 

 Det eventuelle påfølgende rettoppgjøret bør følgelig inkludere LO og AP sitt felles medansvar i organisert økonomisk kriminalitet, fordi handlingen da er utført bevisst, og i tillitt til at AP`s fortsatte regjeringsmakt skal hindre jussens innblanding i det pågående nettverkskameraderi.

Alle norske statsborgere har selvfølgelig, fra lovens side, de samme pensjonsrettigheter fra staten.

I AFP-sammmenheng fungerer LO som en pensjonskasse tilsvarende alle andre kommersielle pensjonskasser i markedet.

LO er en stor aktør i denne sammenhengen, faktisk med cirka 2,7 milliarder kroner i egenkapital.

Dette er kapital som LO-medlemmer har gitt fra seg i den gode tro at LO vil gi dem noe tilbake.

LO burde selvsagt selv betale AFP-penger til sine egne pensjonister, og ikke ta fra andre pensjonisters kasse.

EØS-lovens relevans:

Statsstøtte behandles spesielt i konkurransereglenes 2. kapittel
http://www.lovdata.no/all/tl-19921127-109-019.html

Artikkel 61, sier at konkurransevridende statstøtte er forbudt.

Straffelovens relevans:
http://www.lovdata.no/all/hl-19020522-010.html 

’11. kapittel. Forbrydelser i den offentlige Tjeneste’ og ’12. kapittel.

Forbrydelser mod den offentlige Myndighed.’

Både EØS-loven og Menneskerettsloven overgår elegant bestemmelser i annen lovgivning og regulering i Norge.

AFP er underordnet EØS-loven, og i strid med reglene om statstøtte.
http://www.lovdata.no/all/tl-19921127-109-0.html

I praksis er AFP-ordningen, som utformet og gjennomført av LO + AP, en kollektiv gylden fallskjerm for LO-organiserte.

Fallskjermen utestenger 25% av alle pensjonsberettigede og 50% av alle arbeidstagere.

Men ifølge LO + AP-konseptet skal alle norske borgere betale for LO + AP sine AFP-fallskjermer.

Følgelig blir det mindre pensjonspenger igjen til alle oss andre, som er organisert i andre forbund enn LO.

Eller uorganiserte, selvsagt.

Helsefolk og akademikere, blandt mange andre, har hardere tider i vente når den nye AFP-ordningen trer i kraft. 

LO-fallskjermer later videre til å ha blitt til et nytt internt problem i Landsorganisasjonen?

Tidligere LO-sjef Gerd Liv Valla har uttalt:

”Jeg vil ikke ha en fallskjerm fra LO. Det er ikke noe som er naturlig for meg. LO betaler min lønn slik organisasjonen har gjort til sine tidligere ledere, og derfor er det helt naturlig for meg å fortsette der, legger hun til.” http://www.vg.no/nyheter/innen…ikkel.php?artid=162051

LO + AP sitt nye AFP-opplegg synes for meg å være en slags kortvarig tapping av statens pensjonskasse til AP + LO sin egen 68-generasjon.

Bladet Dine Penger kommenterer: – AFP bryter med FN`s menneskerettighetserklæring.

Argumentet er at LO + AP innfører tvangsorganisering med ”sitt” nye AFP.

Dette er da også riktig, når en nå må betale fagforeninger en avgift for å få sine rettmessige pensjonspenger fra staten.

Menneskerettsloven er videre faktisk overordnet Norges egne lover. 

http://lovdata.no/all/hl-19990521-030.html

Menneskerettdomstolen har allerede fordømt ‘eksklusivavtaler‘.

Dommen gjelder følgelig i Norge også.
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2006/01/11/134447.htm

Dansk SD + LO (den danske regjeringen) lot dansk LO få lov til å massivt tvangsorganisere bedrifter og arbeidstagere.

Med en ny borgerlig regjering i Danmark måtte selv LO bøye seg for menneskerettighetsdomstolen, og stoppe sin tvangsorganisering.

Som nevnt innledningsvis i denne debatten er LO + AP sitt AFP en økonomisk kriminalitet som rammes av straffeloven.

Og dette vet LO i Norge riktig så godt.

Så hva er egentlig motivet til LO for å tvinge regjeringen til denne økonomiske kriminaliteten, som rammes av norsk straffelov, og som menneskrettighetsdomstolen har fordømt, og som dansk LO har gjort full retrett på?

Er det noen i LO som misliker statsministeren, og vil få ham til å blamere seg?

LO sitt AFP er jo rett og slett et simpelt pyramidespill?

I mer (eller mindre) god tro fortsetter mange arbeidstagere med å legge penger i en LO-kasse, og medlemmene forventer da selvsagt at de skal få noe tilbake selv i fra landsorganisasjonen.

LO har et stor kapitalforbruk. Derfor får også LO-medlemmene tilbake fra landsorganisasjonen langt mindre enn det medlemmene gir.

LO sitt løsningsforslag på denne problemstillingen er altså tilsynelatende det å tappe statens pensjonskasse for verdier.

Og deretter kalle dette sviket for ”solidaritet” eller noe sånt.

Vi ser nå fremover en forutsigbar kvinnestrøm til LO-forbundene:
http://www.aftenposten.no/nyhe…ikk/article2370635.ece
Den nye AFP-ordningen er et kronargument for å organisere seg, sier Arntzen (Handel og kontor)

(Han stiller seg uforstående til at alle skal få AFP uansett om de er organisert)

Det virker på meg som om LO har skremt den vanlige arbeider inn i sin fagforening, med en trussel om redusert pensjon.

Det er klinkende klart at LO kan gi sine pensjonsordninger, så som AFP, til sine egne medlemmer.

LO skal bare (selvfølgelig?)  ikke hente pengene de trenger i fra alle andre arbeideres pensjonskasse i staten.

LO + AP driver her med ett politisk spill, som er en slags avansert variant av den typiske norske semikorrupsjonen.

Regjeringen i Norge forsøker seg faktisk på det håpløse prosjektet det er å koke sosialisme på en hjelpepleier.

Og de deltidsansatte og arbeidsløse i Norge får (som vanlig) ingenting av verdi.

Det er fortsatt langt igjen til internasjonalen.

E`det løye me drikke?

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu