Bloggarkivet

Posted by: lars

mars 3rd, 2009 >> NIP

 sexy-siv.jpg

Bloggarkivet har tradisjonelt vært en av mine favorittportaler; og dette har sikkert ikke vært gjensidig.

Gang på gang, år etter år, så legges arkivet ned; deretter så gjennoppstår det.

Og databasen slettes ved hver eneste nedleggelse; det er vel en del av charmen med bloggarkivet.

Nå har bloggarkivet gjenoppstått i fra grava igjen, og Asle Ommundsen har tatt det inn i sitt imperium; så nå får kanskje arkivet en lengre livssyklus inntil den neste nedleggelsen.

Asle Ommundsen har en velkjent og frisk omgang med slettetasten; hvilket selvsagt rammer de fleste av samfunnsbloggerne med meninger som avviker markert i fra partiprogrammene til Høire og Kristelig Folkeparti.

All this is great, selvsagt. Hans portal og hans regler.

Men bloggarkivet seiler under falskt flagg, og det er ikke like uproblematisk; jeg misliker denne uærligheten.

Bloggarkivet er nemlig ikke lenger en bloggportal.

Bloggarkivet er blitt omgjordt til en talerstol for Asle Ommundsens private preferanser.

Og dersom du har vett nok til å lese Norges beste (min) blogg: Nå vet også du det.

This entry was posted on tisdag, mars 3rd, 2009 at 7:57 e m and is filed under NIP. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
23 Responses to “Bloggarkivet”

не зря писал, понравилось…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/03/03/bloggarkivet/

Продолжение будет?…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/03/03/bloggarkivet/

Озадачен немного написанным. Думаю скинуть ссылку друзьям. Спасибо за интересный материал….

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/03/03/bloggarkivet/

Может по-подробнее расскажете?…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/03/03/bloggarkivet/

Просто замечательно!! …

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/03/03/bloggarkivet/

Просто замечательно!!…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/03/03/bloggarkivet/

Шикарно, очень понравилось!…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/03/03/bloggarkivet/

Constance Says:
maj 5th, 2009 at 6:16 e m

Лучше не напишешь…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/03/03/bloggarkivet/

Ðàäèîãðàôè÷åñêèé êîíòðîëü Says:
mars 11th, 2010 at 7:40 e m

Óëüòðàçâóêîâîé íåðàçðóøàþùèé êîíòðîëü…

Óëüòðàçâóêîâûå ïðèáîðû…

Ëàçåðíûå äàëüíîìåðû Says:
mars 12th, 2010 at 11:44 f m

Òàõåîìåòðû ýëåêòðîííûå…

Òåîäîëèòû ýëåêòðîííûå…

Âñòðàèâàåìûå ïðîìûøëåííûå êîìïüþòåðû Says:
mars 14th, 2010 at 11:40 f m

Êîìïüþòåðû äëÿ ìîíòàæà â ïàíåëè óïðàâëåíèÿ…

Îäíîïëàòíûå ïðîìûøëåííûå êîìïüþòåðû…

Îòåëè Âüåòíàìà Says:
mars 15th, 2010 at 10:49 f m

Ëó÷øèå ïëÿæè Þæíî-Êèòàéñêîãî ìîðÿ…

Âüåòíàì – ñòðàíà ñ äðåâíåéøåé èñòîðèåé è êóëüòóðîé…

Ïåðåðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå Says:
mars 16th, 2010 at 5:50 e m

Îáîðóäîâàíèå ìåëüíè÷íî-ýëåâàòîðíîå è êðóïÿíîå…

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìàñëîæèðîâîé ïðîìûøëåííîñòè…

Ïèùåâîå îáîðóäîâàíèå Says:
mars 17th, 2010 at 2:44 e m

Âûäóâíîå îáîðóäîâàíèå…

Ýòèêåòèðîâî÷íîå îáîðóäîâàíèå…

Îòåëè Êèòàÿ è ßïîíèè Says:
mars 18th, 2010 at 3:22 e m

Èíôîðìàöèÿ î Êèòàå…

Èíôîðìàöèÿ î ßïîíèè…

Îòåëè Ãðåöèè. Êðèò Says:
mars 19th, 2010 at 4:09 e m

Êðèò – ñàìûé áîëüøîé îñòðîâ Ãðåöèè…

Îñòðîâ Êðèò – ýòî äðàãîöåííàÿ ÷àñòü èñòèííî ãðå÷åñêîé çåìëè…

Ýëåêòðîííûå âåñû è êîìïîíåíòû âåñîâûõ ñèñòåì Says:
mars 20th, 2010 at 11:53 f m

Âåñû ïðîñòîãî âçâåøèâàíèÿ…

Òîðãîâûå âåñû…

Ñòàíî÷íîå îáîðóäîâàíèå Says:
mars 23rd, 2010 at 2:51 e m

Òîêàðíûå, ñâåðëèëüíûå, øëèôîâàëüíûå è çàòî÷íûå ñòàíêèü…

Îñîáåííîñòè òîêàðíûõ ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ…

Îòåëè Àâñòðèè Says:
mars 24th, 2010 at 5:50 e m

Îòåëè Àâñòðèè: Âåíà, Çààëüáàõ, Çàëüöáóðã, Çîëüäåí, Èøãëü…

Âåíà – ãîðîä ðîñêîøíûõ äâîðöîâ, âåëè÷åñòâåííûõ ïëîùàäåé, æèâîïèñíûõ óëî÷åê…

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà ìåäíûõ òðóá Says:
mars 25th, 2010 at 3:07 e m

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà ñòàëüíûõ òðóá…

Èíñòðóìåíò äëÿ ïðåññ-ôèòèíãà…

Òåñòîâîå è èçìåðèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå Yokogawa Says:
mars 26th, 2010 at 2:51 e m

Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû Yokogawa…

Àíàëèçàòîðû Yokogawa…

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu