Jalla Balla

Posted by: lars

februari 11th, 2009 >> Samfunn

 suzanne-tamim.jpg

Den store diskusjonen i Norge 2009 er hijab i politiet; skal dette være tillatt?

Personlig finner jeg det mye mer forstyrrende at politiet ikke etterforsker krim (og dette antageligvis mest for at regjeringen skal tape stortingsvalget) enn at politidamer eventuelt tar på seg skaut mens de gjør sin daglige gjerning.

Det er også etter min mening mye viktigere at politiet i Norge slutter med å gjøre forskjell på fattige og rike, enn hvilken kleskodex ordensmakten følger. 

Kilde: Dagbladet )))

This entry was posted on onsdag, februari 11th, 2009 at 9:49 f m and is filed under Samfunn. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
18 Responses to “Jalla Balla”

Совершенно согласен с мнением автора…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/11/jalla-balla/

Ага, теперь понятно…А то я сразу не очень то и не понял где тут связь с самим заголовком…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/11/jalla-balla/

Может по-подробнее расскажете?…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/11/jalla-balla/

Полезная информация, спасибо!…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/11/jalla-balla/

Созранил в закладках….

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/11/jalla-balla/

Созранил в закладках….

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/11/jalla-balla/

Ты навеял спокойствие, равновесие. Люблю читать….

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/11/jalla-balla/

Кратко написал…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/11/jalla-balla/

Ðàäèîãðàôè÷åñêèé êîíòðîëü Says:
mars 11th, 2010 at 2:52 e m

Óëüòðàçâóêîâîé íåðàçðóøàþùèé êîíòðîëü…

Óëüòðàçâóêîâûå ïðèáîðû…

Ëàçåðíûå äàëüíîìåðû Says:
mars 13th, 2010 at 4:51 e m

Òàõåîìåòðû ýëåêòðîííûå…

Òåîäîëèòû ýëåêòðîííûå…

Âñòðàèâàåìûå ïðîìûøëåííûå êîìïüþòåðû Says:
mars 15th, 2010 at 4:40 f m

Êîìïüþòåðû äëÿ ìîíòàæà â ïàíåëè óïðàâëåíèÿ…

Îäíîïëàòíûå ïðîìûøëåííûå êîìïüþòåðû…

Ïåðåðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå Says:
mars 17th, 2010 at 2:01 f m

Îáîðóäîâàíèå ìåëüíè÷íî-ýëåâàòîðíîå è êðóïÿíîå…

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìàñëîæèðîâîé ïðîìûøëåííîñòè…

Îòåëè Êèòàÿ è ßïîíèè Says:
mars 19th, 2010 at 4:45 f m

Èíôîðìàöèÿ î Êèòàå…

Èíôîðìàöèÿ î ßïîíèè…

Îòåëè Ãðåöèè. Êðèò Says:
mars 20th, 2010 at 5:15 f m

Êðèò – ñàìûé áîëüøîé îñòðîâ Ãðåöèè…

Îñòðîâ Êðèò – ýòî äðàãîöåííàÿ ÷àñòü èñòèííî ãðå÷åñêîé çåìëè…

Ýëåêòðîííûå âåñû è êîìïîíåíòû âåñîâûõ ñèñòåì Says:
mars 22nd, 2010 at 5:15 e m

Âåñû ïðîñòîãî âçâåøèâàíèÿ…

Òîðãîâûå âåñû…

Îòåëè Àâñòðèè Says:
mars 25th, 2010 at 5:11 f m

Îòåëè Àâñòðèè: Âåíà, Çààëüáàõ, Çàëüöáóðã, Çîëüäåí, Èøãëü…

Âåíà – ãîðîä ðîñêîøíûõ äâîðöîâ, âåëè÷åñòâåííûõ ïëîùàäåé, æèâîïèñíûõ óëî÷åê…

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà ìåäíûõ òðóá Says:
mars 26th, 2010 at 5:20 f m

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà ñòàëüíûõ òðóá…

Èíñòðóìåíò äëÿ ïðåññ-ôèòèíãà…

Òåñòîâîå è èçìåðèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå Yokogawa Says:
mars 27th, 2010 at 1:51 f m

Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû Yokogawa…

Àíàëèçàòîðû Yokogawa…

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu