Hallgeir Langeland påpeker det åpenbare

Posted by: lars

februari 7th, 2009 >> Samfunn

 tristesse.JPG

Hallgeir Langeland fra partiet SV påpeker nå det totalt åpenbare; at banknæringen i Norge er overmoden for en nasjonalisering.

Banknæringen har lenge vært nasjonalisert i gavnet, all den tid alle de norske bankene er blitt så avhengige av stadig nye og friske tilførsler av skattepenger, at bankfolk strengt tatt er å betrakte som statsansatte allerede.

Så hvorfor ikke like godt nasjonalisere de norske bankene også i navnet?

Slik sett er vel banksjefene de nye bøndene i Norge; bare så uendelig mye bedre subsidiert.

Mens bønder faktisk har en viss beredskapsfunksjon hva angår matsikkertheten i landet vårt, så kan jeg ikke si at landets overbetalte banksjefer fortjener sine 100 millioner hver pr. år i statslønn.

Banksjefenes uendelige milliardbeløp i opsjoner og bonuser kunne så absolutt vært mye bedre investert; husk at det er dine og mine skattepenger, som alle disse banksjefene rapper med seg på sin flukt til skatteparadisene.

Kilde: Dagbladet )))

Kilde:  VG )))

This entry was posted on lördag, februari 7th, 2009 at 7:25 e m and is filed under Samfunn. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
21 Responses to “Hallgeir Langeland påpeker det åpenbare”

Может по-подробнее расскажете?…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/07/hallgeir-langeland-papeker-det-apenbare/

Может по-подробнее расскажете?…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/07/hallgeir-langeland-papeker-det-apenbare/

Актуальная заметка, спасибо…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/07/hallgeir-langeland-papeker-det-apenbare/

Полезная информация, спасибо!…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/07/hallgeir-langeland-papeker-det-apenbare/

Ðàäèîãðàôè÷åñêèé êîíòðîëü Says:
mars 11th, 2010 at 2:49 e m

Óëüòðàçâóêîâîé íåðàçðóøàþùèé êîíòðîëü…

Óëüòðàçâóêîâûå ïðèáîðû…

Ëàçåðíûå äàëüíîìåðû Says:
mars 12th, 2010 at 4:34 e m

Òàõåîìåòðû ýëåêòðîííûå…

Òåîäîëèòû ýëåêòðîííûå…

Âñòðàèâàåìûå ïðîìûøëåííûå êîìïüþòåðû Says:
mars 14th, 2010 at 5:51 e m

Êîìïüþòåðû äëÿ ìîíòàæà â ïàíåëè óïðàâëåíèÿ…

Îäíîïëàòíûå ïðîìûøëåííûå êîìïüþòåðû…

Îòåëè Âüåòíàìà Says:
mars 15th, 2010 at 4:45 e m

Ëó÷øèå ïëÿæè Þæíî-Êèòàéñêîãî ìîðÿ…

Âüåòíàì – ñòðàíà ñ äðåâíåéøåé èñòîðèåé è êóëüòóðîé…

Ïåðåðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå Says:
mars 16th, 2010 at 10:44 e m

Îáîðóäîâàíèå ìåëüíè÷íî-ýëåâàòîðíîå è êðóïÿíîå…

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìàñëîæèðîâîé ïðîìûøëåííîñòè…

Ïèùåâîå îáîðóäîâàíèå Says:
mars 17th, 2010 at 10:42 e m

Âûäóâíîå îáîðóäîâàíèå…

Ýòèêåòèðîâî÷íîå îáîðóäîâàíèå…

Îòåëè Êèòàÿ è ßïîíèè Says:
mars 19th, 2010 at 1:37 f m

Èíôîðìàöèÿ î Êèòàå…

Èíôîðìàöèÿ î ßïîíèè…

Îòåëè Ãðåöèè. Êðèò Says:
mars 20th, 2010 at 2:02 f m

Êðèò – ñàìûé áîëüøîé îñòðîâ Ãðåöèè…

Îñòðîâ Êðèò – ýòî äðàãîöåííàÿ ÷àñòü èñòèííî ãðå÷åñêîé çåìëè…

Ýëåêòðîííûå âåñû è êîìïîíåíòû âåñîâûõ ñèñòåì Says:
mars 22nd, 2010 at 3:59 f m

Âåñû ïðîñòîãî âçâåøèâàíèÿ…

Òîðãîâûå âåñû…

Ñòàíî÷íîå îáîðóäîâàíèå Says:
mars 23rd, 2010 at 7:42 e m

Òîêàðíûå, ñâåðëèëüíûå, øëèôîâàëüíûå è çàòî÷íûå ñòàíêèü…

Îñîáåííîñòè òîêàðíûõ ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ…

Îòåëè Àâñòðèè Says:
mars 25th, 2010 at 2:02 f m

Îòåëè Àâñòðèè: Âåíà, Çààëüáàõ, Çàëüöáóðã, Çîëüäåí, Èøãëü…

Âåíà – ãîðîä ðîñêîøíûõ äâîðöîâ, âåëè÷åñòâåííûõ ïëîùàäåé, æèâîïèñíûõ óëî÷åê…

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà ìåäíûõ òðóá Says:
mars 25th, 2010 at 10:30 e m

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà ñòàëüíûõ òðóá…

Èíñòðóìåíò äëÿ ïðåññ-ôèòèíãà…

Òåñòîâîå è èçìåðèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå Yokogawa Says:
mars 26th, 2010 at 7:50 e m

Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû Yokogawa…

Àíàëèçàòîðû Yokogawa…

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu