Fascismens visne blader får ny gjødsel

Posted by: lars

februari 3rd, 2009 >> Samfunn

 stavanger-rose.JPG

Fascismens visne blader får nå ny gjødsel fra Stoltenbergalliansen.

Fascismen elsker og dyrker offerrollen, og fascistene framstiller det da gjerne som om motstanderne deres er i lomma på utlendingene; for eksempel ”kalifen” og ”muslimene” eller ”jødene” und so weiter.

Nå får fascistene det nesten litt for lett.

Jeg kan bare forestille meg paranoiaen og lynsjestemningen på høiresiden nå.

At regjeringen kunne være dumme; en typisk overklassefjernhet.

Lederskapet i Norge lever visselig i ei boble.

Fascismen har dype røtter, og er meget seiglivet.

Nei dette var jammen meg skikkelig trist; denne regjeringen må bare senkes.

Demokratiet er ikke en handelsvare.

Godt grønt valgår; og dere vet sjøl hva vi nå må gjøre?

This entry was posted on tisdag, februari 3rd, 2009 at 4:00 e m and is filed under Samfunn. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
19 Responses to “Fascismens visne blader får ny gjødsel”

информация бесполезной не бывает, молодец…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/03/fascismens-visne-blader-far-ny-gj%c3%b8dsel/

Актуальная заметка, спасибо…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/03/fascismens-visne-blader-far-ny-gj%c3%b8dsel/

Актуальная заметка, спасибо…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/03/fascismens-visne-blader-far-ny-gj%c3%b8dsel/

Интересненько, загрузился…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/03/fascismens-visne-blader-far-ny-gj%c3%b8dsel/

Похоже на летающий ритм Некрасова…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/03/fascismens-visne-blader-far-ny-gj%c3%b8dsel/

Спасибо за интересный пост…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/02/03/fascismens-visne-blader-far-ny-gj%c3%b8dsel/

Casino 1243373076 Says:
maj 26th, 2009 at 11:01 e m

Casino 1243373076…

Casino 1243373076…

Ðàäèîãðàôè÷åñêèé êîíòðîëü Says:
mars 11th, 2010 at 2:40 e m

Óëüòðàçâóêîâîé íåðàçðóøàþùèé êîíòðîëü…

Óëüòðàçâóêîâûå ïðèáîðû…

Ëàçåðíûå äàëüíîìåðû Says:
mars 13th, 2010 at 4:48 e m

Òàõåîìåòðû ýëåêòðîííûå…

Òåîäîëèòû ýëåêòðîííûå…

Âñòðàèâàåìûå ïðîìûøëåííûå êîìïüþòåðû Says:
mars 15th, 2010 at 4:15 f m

Êîìïüþòåðû äëÿ ìîíòàæà â ïàíåëè óïðàâëåíèÿ…

Îäíîïëàòíûå ïðîìûøëåííûå êîìïüþòåðû…

Ïåðåðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå Says:
mars 17th, 2010 at 1:54 f m

Îáîðóäîâàíèå ìåëüíè÷íî-ýëåâàòîðíîå è êðóïÿíîå…

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìàñëîæèðîâîé ïðîìûøëåííîñòè…

Îòåëè Êèòàÿ è ßïîíèè Says:
mars 19th, 2010 at 4:32 f m

Èíôîðìàöèÿ î Êèòàå…

Èíôîðìàöèÿ î ßïîíèè…

Îòåëè Ãðåöèè. Êðèò Says:
mars 20th, 2010 at 4:57 f m

Êðèò – ñàìûé áîëüøîé îñòðîâ Ãðåöèè…

Îñòðîâ Êðèò – ýòî äðàãîöåííàÿ ÷àñòü èñòèííî ãðå÷åñêîé çåìëè…

Ýëåêòðîííûå âåñû è êîìïîíåíòû âåñîâûõ ñèñòåì Says:
mars 22nd, 2010 at 5:19 e m

Âåñû ïðîñòîãî âçâåøèâàíèÿ…

Òîðãîâûå âåñû…

Îòåëè Àâñòðèè Says:
mars 25th, 2010 at 4:58 f m

Îòåëè Àâñòðèè: Âåíà, Çààëüáàõ, Çàëüöáóðã, Çîëüäåí, Èøãëü…

Âåíà – ãîðîä ðîñêîøíûõ äâîðöîâ, âåëè÷åñòâåííûõ ïëîùàäåé, æèâîïèñíûõ óëî÷åê…

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà ìåäíûõ òðóá Says:
mars 26th, 2010 at 5:11 f m

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà ñòàëüíûõ òðóá…

Èíñòðóìåíò äëÿ ïðåññ-ôèòèíãà…

Òåñòîâîå è èçìåðèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå Yokogawa Says:
mars 27th, 2010 at 1:36 f m

Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû Yokogawa…

Àíàëèçàòîðû Yokogawa…

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu