Horekunder er uten fantasi?

Posted by: lars

januari 6th, 2009 >> Samfunn

fotballspill.JPG 

Sex for betaling er pr. 1. Januar 2009 blitt forbudt ved lov i Norge.

(Ja forbudt å være på kundesiden da i alle fulle fall)

Horekunderi er kanskje ikke helt forenelig med en velutviklet evne til adekvat problemløsning?

Ting kan tyde på det, for det å spille inn egne pornofilmer er faktisk ennå tillatt.

Trenger jeg å si noe mer? 

This entry was posted on tisdag, januari 6th, 2009 at 7:55 e m and is filed under Samfunn. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
17 Responses to “Horekunder er uten fantasi?”

Посоветовал другу, ему тоже понравилось!…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/01/06/horekunder-er-uten-fantasi/

Посоветовал другу, ему тоже понравилось!…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/01/06/horekunder-er-uten-fantasi/

По-весеннему свежо написал…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/01/06/horekunder-er-uten-fantasi/

Просто замечательно!!…

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/01/06/horekunder-er-uten-fantasi/

Когда читаешь такую красоту,поднимается настроение….

http://cirkus.bloggproffs.se/2009/01/06/horekunder-er-uten-fantasi/

Ðàäèîãðàôè÷åñêèé êîíòðîëü Says:
mars 11th, 2010 at 7:20 e m

Óëüòðàçâóêîâîé íåðàçðóøàþùèé êîíòðîëü…

Óëüòðàçâóêîâûå ïðèáîðû…

Ëàçåðíûå äàëüíîìåðû Says:
mars 13th, 2010 at 3:57 e m

Òàõåîìåòðû ýëåêòðîííûå…

Òåîäîëèòû ýëåêòðîííûå…

Âñòðàèâàåìûå ïðîìûøëåííûå êîìïüþòåðû Says:
mars 15th, 2010 at 3:35 f m

Êîìïüþòåðû äëÿ ìîíòàæà â ïàíåëè óïðàâëåíèÿ…

Îäíîïëàòíûå ïðîìûøëåííûå êîìïüþòåðû…

Îòåëè Âüåòíàìà Says:
mars 15th, 2010 at 10:46 e m

Ëó÷øèå ïëÿæè Þæíî-Êèòàéñêîãî ìîðÿ…

Âüåòíàì – ñòðàíà ñ äðåâíåéøåé èñòîðèåé è êóëüòóðîé…

Ïåðåðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå Says:
mars 17th, 2010 at 1:17 f m

Îáîðóäîâàíèå ìåëüíè÷íî-ýëåâàòîðíîå è êðóïÿíîå…

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìàñëîæèðîâîé ïðîìûøëåííîñòè…

Îòåëè Êèòàÿ è ßïîíèè Says:
mars 19th, 2010 at 4:10 f m

Èíôîðìàöèÿ î Êèòàå…

Èíôîðìàöèÿ î ßïîíèè…

Îòåëè Ãðåöèè. Êðèò Says:
mars 20th, 2010 at 4:19 f m

Êðèò – ñàìûé áîëüøîé îñòðîâ Ãðåöèè…

Îñòðîâ Êðèò – ýòî äðàãîöåííàÿ ÷àñòü èñòèííî ãðå÷åñêîé çåìëè…

Ýëåêòðîííûå âåñû è êîìïîíåíòû âåñîâûõ ñèñòåì Says:
mars 22nd, 2010 at 4:33 e m

Âåñû ïðîñòîãî âçâåøèâàíèÿ…

Òîðãîâûå âåñû…

Îòåëè Àâñòðèè Says:
mars 25th, 2010 at 4:21 f m

Îòåëè Àâñòðèè: Âåíà, Çààëüáàõ, Çàëüöáóðã, Çîëüäåí, Èøãëü…

Âåíà – ãîðîä ðîñêîøíûõ äâîðöîâ, âåëè÷åñòâåííûõ ïëîùàäåé, æèâîïèñíûõ óëî÷åê…

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà ìåäíûõ òðóá Says:
mars 26th, 2010 at 4:29 f m

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà ñòàëüíûõ òðóá…

Èíñòðóìåíò äëÿ ïðåññ-ôèòèíãà…

Òåñòîâîå è èçìåðèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå Yokogawa Says:
mars 27th, 2010 at 1:10 f m

Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû Yokogawa…

Àíàëèçàòîðû Yokogawa…

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu