Kulde til jul

Posted by: lars

december 13th, 2008 >> Samfunn

 hundvag.JPG

Alle som følger bare litt med i innenrikspolitikken har allerede fått med seg hva pølsehansen har foreslått for å gi Norges sprøytenarkomane et litt mer verdig og levelig liv.

Helseministerens forslag har som forventet møtt på uovervinnelig motstand og demonisèring.

Ingen samfunnsdebattant skal få lurt en kynisk gammel krigselefant som meg til å tro noe på at denne motstanden i fra de høyeste klasser i samfunnet skyldes en ny og rørende omsorg for alle Norges sprøytenarkomanes ve og vel.

Motstandens rette årsak er stolthet; en sterk og ubehagelig uro over muligheten for at pølsehansen gjennom empiri får bevist at han faktisk har rett…for dette vil jo automatisk bety at de siste 40 år med narkotikapolitikk har vært katastrofale for land og folk.

Maktmennesker er allergiske mot å innrømme sine egne feilgrep; for det gir dem jo et dårlig image.

Og det er heller ingen stor hemmelighet at deler av overklassen selv deltar i narkobusiness.

Greed is good?

 

This entry was posted on lördag, december 13th, 2008 at 2:05 e m and is filed under Samfunn. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
16 Responses to “Kulde til jul”

Гуд, есть что почитать….

http://cirkus.bloggproffs.se/2008/12/13/kulde-til-jul/

Солнечно, в такую погоду очень весёленько!…

http://cirkus.bloggproffs.se/2008/12/13/kulde-til-jul/

Ðàäèîãðàôè÷åñêèé êîíòðîëü Says:
mars 11th, 2010 at 3:42 e m

Óëüòðàçâóêîâîé íåðàçðóøàþùèé êîíòðîëü…

Óëüòðàçâóêîâûå ïðèáîðû…

Ëàçåðíûå äàëüíîìåðû Says:
mars 12th, 2010 at 3:13 e m

Òàõåîìåòðû ýëåêòðîííûå…

Òåîäîëèòû ýëåêòðîííûå…

Âñòðàèâàåìûå ïðîìûøëåííûå êîìïüþòåðû Says:
mars 14th, 2010 at 4:38 e m

Êîìïüþòåðû äëÿ ìîíòàæà â ïàíåëè óïðàâëåíèÿ…

Îäíîïëàòíûå ïðîìûøëåííûå êîìïüþòåðû…

Îòåëè Âüåòíàìà Says:
mars 15th, 2010 at 3:23 e m

Ëó÷øèå ïëÿæè Þæíî-Êèòàéñêîãî ìîðÿ…

Âüåòíàì – ñòðàíà ñ äðåâíåéøåé èñòîðèåé è êóëüòóðîé…

Ïåðåðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå Says:
mars 16th, 2010 at 9:20 e m

Îáîðóäîâàíèå ìåëüíè÷íî-ýëåâàòîðíîå è êðóïÿíîå…

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìàñëîæèðîâîé ïðîìûøëåííîñòè…

Ïèùåâîå îáîðóäîâàíèå Says:
mars 17th, 2010 at 9:29 e m

Âûäóâíîå îáîðóäîâàíèå…

Ýòèêåòèðîâî÷íîå îáîðóäîâàíèå…

Îòåëè Êèòàÿ è ßïîíèè Says:
mars 19th, 2010 at 12:25 f m

Èíôîðìàöèÿ î Êèòàå…

Èíôîðìàöèÿ î ßïîíèè…

Îòåëè Ãðåöèè. Êðèò Says:
mars 20th, 2010 at 12:58 f m

Êðèò – ñàìûé áîëüøîé îñòðîâ Ãðåöèè…

Îñòðîâ Êðèò – ýòî äðàãîöåííàÿ ÷àñòü èñòèííî ãðå÷åñêîé çåìëè…

Ýëåêòðîííûå âåñû è êîìïîíåíòû âåñîâûõ ñèñòåì Says:
mars 22nd, 2010 at 3:01 f m

Âåñû ïðîñòîãî âçâåøèâàíèÿ…

Òîðãîâûå âåñû…

Ñòàíî÷íîå îáîðóäîâàíèå Says:
mars 23rd, 2010 at 6:33 e m

Òîêàðíûå, ñâåðëèëüíûå, øëèôîâàëüíûå è çàòî÷íûå ñòàíêèü…

Îñîáåííîñòè òîêàðíûõ ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ…

Îòåëè Àâñòðèè Says:
mars 25th, 2010 at 12:50 f m

Îòåëè Àâñòðèè: Âåíà, Çààëüáàõ, Çàëüöáóðã, Çîëüäåí, Èøãëü…

Âåíà – ãîðîä ðîñêîøíûõ äâîðöîâ, âåëè÷åñòâåííûõ ïëîùàäåé, æèâîïèñíûõ óëî÷åê…

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà ìåäíûõ òðóá Says:
mars 25th, 2010 at 9:21 e m

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà ñòàëüíûõ òðóá…

Èíñòðóìåíò äëÿ ïðåññ-ôèòèíãà…

Òåñòîâîå è èçìåðèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå Yokogawa Says:
mars 26th, 2010 at 6:45 e m

Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû Yokogawa…

Àíàëèçàòîðû Yokogawa…

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu