Deja Vu all over again?

Posted by: lars

oktober 9th, 2008 >> Samfunn

beiting.JPG

Horst Wessel og hans kamerater i Waffen SS må fryde seg i sine graver i disse dager.

I synkron takt med at plutokrati etter plutokrati erfarer den totalt feilslåtte politikk, så ser vi nå til dags den samme leflingen med fascisme og diktatur; som det knefallet for ondskapen som vi vanlige folk i verden erfarte sist gang da storkapitalen fikk monopolspillet sitt veltet.

Kunstnerne framstår, som alltid før, som de verste fascistene i landet; kunstnerstanden framstår som totalt uforsonlige og standhaftige motstandere av alt som er folkelig, ja, folkelig som demokratiet jo selv faktisk er.

Før i tiden på Adolf Hitlers velmaktsdager var det übernazi Knut Hamsun som viftet med blodfana og hakekorset; og nå er det deja vu all over again.

Kunstnerstanden dolker demokratiet i ryggen; og finansgribbene holder fortsatt på.

Der er ingen videre grunn til noen hemningsløs begeistring. 

This entry was posted on torsdag, oktober 9th, 2008 at 10:59 f m and is filed under Samfunn. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
22 Responses to “Deja Vu all over again?”

Люди в древности не любили много говорить. Они считали позором для себя не поспеть за собственными словами…

http://cirkus.bloggproffs.se/2008/10/09/deja-vu-all-over-again/

Любимец деревни – враг добродетели…

http://cirkus.bloggproffs.se/2008/10/09/deja-vu-all-over-again/

Люди в древности не любили много говорить. Они считали позором для себя не поспеть за собственными словами…

http://cirkus.bloggproffs.se/2008/10/09/deja-vu-all-over-again/

Человек расширяет Путь, а не Путь расширяет человека…

http://cirkus.bloggproffs.se/2008/10/09/deja-vu-all-over-again/

Узнать праведный путь легко, совершенствоваться в праведном пути трудно…

http://cirkus.bloggproffs.se/2008/10/09/deja-vu-all-over-again/

Тот, кто учится не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учится, окажется в затруднении…

http://cirkus.bloggproffs.se/2008/10/09/deja-vu-all-over-again/

Ðàäèîãðàôè÷åñêèé êîíòðîëü Says:
mars 11th, 2010 at 12:05 e m

Óëüòðàçâóêîâîé íåðàçðóøàþùèé êîíòðîëü…

Óëüòðàçâóêîâûå ïðèáîðû…

Ëàçåðíûå äàëüíîìåðû Says:
mars 13th, 2010 at 3:11 e m

Òàõåîìåòðû ýëåêòðîííûå…

Òåîäîëèòû ýëåêòðîííûå…

Âñòðàèâàåìûå ïðîìûøëåííûå êîìïüþòåðû Says:
mars 15th, 2010 at 2:46 f m

Êîìïüþòåðû äëÿ ìîíòàæà â ïàíåëè óïðàâëåíèÿ…

Îäíîïëàòíûå ïðîìûøëåííûå êîìïüþòåðû…

Îòåëè Âüåòíàìà Says:
mars 15th, 2010 at 9:57 e m

Ëó÷øèå ïëÿæè Þæíî-Êèòàéñêîãî ìîðÿ…

Âüåòíàì – ñòðàíà ñ äðåâíåéøåé èñòîðèåé è êóëüòóðîé…

Ïåðåðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå Says:
mars 17th, 2010 at 12:38 f m

Îáîðóäîâàíèå ìåëüíè÷íî-ýëåâàòîðíîå è êðóïÿíîå…

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìàñëîæèðîâîé ïðîìûøëåííîñòè…

Îòåëè Êèòàÿ è ßïîíèè Says:
mars 19th, 2010 at 3:08 f m

Èíôîðìàöèÿ î Êèòàå…

Èíôîðìàöèÿ î ßïîíèè…

Îòåëè Ãðåöèè. Êðèò Says:
mars 20th, 2010 at 3:37 f m

Êðèò – ñàìûé áîëüøîé îñòðîâ Ãðåöèè…

Îñòðîâ Êðèò – ýòî äðàãîöåííàÿ ÷àñòü èñòèííî ãðå÷åñêîé çåìëè…

Ýëåêòðîííûå âåñû è êîìïîíåíòû âåñîâûõ ñèñòåì Says:
mars 22nd, 2010 at 3:36 e m

Âåñû ïðîñòîãî âçâåøèâàíèÿ…

Òîðãîâûå âåñû…

Ñòàíî÷íîå îáîðóäîâàíèå Says:
mars 23rd, 2010 at 10:07 e m

Òîêàðíûå, ñâåðëèëüíûå, øëèôîâàëüíûå è çàòî÷íûå ñòàíêèü…

Îñîáåííîñòè òîêàðíûõ ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ…

Îòåëè Àâñòðèè Says:
mars 25th, 2010 at 3:15 f m

Îòåëè Àâñòðèè: Âåíà, Çààëüáàõ, Çàëüöáóðã, Çîëüäåí, Èøãëü…

Âåíà – ãîðîä ðîñêîøíûõ äâîðöîâ, âåëè÷åñòâåííûõ ïëîùàäåé, æèâîïèñíûõ óëî÷åê…

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà ìåäíûõ òðóá Says:
mars 26th, 2010 at 3:44 f m

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà ñòàëüíûõ òðóá…

Èíñòðóìåíò äëÿ ïðåññ-ôèòèíãà…

Òåñòîâîå è èçìåðèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå Yokogawa Says:
mars 27th, 2010 at 12:16 f m

Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû Yokogawa…

Àíàëèçàòîðû Yokogawa…

Best Fantasy Says:
mars 30th, 2010 at 8:19 f m

Fantasy movies download…

Best Fantasy movies on http://movie-downloads.biz/ – download legaly…

forex micro…

forex markets Says:
april 17th, 2010 at 9:36 f m
12 розыгрышей на Новый год Says:
april 29th, 2010 at 2:47 e m

http://www.nowy-god.ru/?p=50

very usefull…

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu